Установчі документи

1.Статут закладу освіти (переглянути)

 

2.Структура та органи управління закладу освіти:

- засновник

-керівник закладу дошкільної освіти

- колегіальний орган управління закладу освіти (педагогічна рада)

- вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори (конференція) колективу ЗДО

- органи самоврядування працівників

- органи  батьківського самоврядування (батьківський комітет)

3. Кадровий склад закладу освіти (переглянути)

4.Освітні програми, що реалізуються в закладі.

Базовий компонент дошкільної освіти.

Комплексна програма:«Українське дошкілля», програма розвитку  дитини дошкільного віку,(авт.Білан О.І., за заг.ред. Низковської О.В.), 2017 р.

Освітні компоненти програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Багато уваги у програмі відведено освітній лінії “Особистість дити­ни”. У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розви­ток рухової активності дитини.

Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.

Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Фор­мування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у се­редньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”.

Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ “Народознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до на­родознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної куль­тури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.

Освітня лінія “Дитина у світі культури” представлена двома розді­лами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”.

Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяль­ність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економіч­ної культури.

Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Використовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малю­вання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно- ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малюван­ня й аплікації.

Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію “Гра дитини”. У ній розглянуто такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розви­ток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.

Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудована за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлення”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

У додатках програми подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ “Співпраця із сім’єю” винесений в додатки.

Програму можна використовувати також для роботи  в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом пере­бування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, цен­трах розвитку тощо.

Парціальні програми:

  • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. редакція Низковська О.В.,авт. Кулікова І.А.,Шкваріна Т.М.)
  • «Дитяча хореографія» (авт. Шевчук А.С.)

Впроваджуються новітні технології та авторські методики:

ü Методика швидкого читання М. Зайцева;

ü Елементи методики К. Орфа.

ü Елементи  особистісно-орієнтованої програми «Крок за кроком» для дітей та їх батьків.

ü Навчальний розвивальний курс «Логіки світу» І.Стеценко.

ü Елементи педагогіки ТРВЗ;

ü Авторська методика М. Єфименка „ Театр фізичного виховання та оздоровлення ”;

ü Ейдетика;

ü Елементи «Сендплею» (гра з піском)

ü Досвід Л.Шульги „ Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання ”;

ü Методика Н. Гавриш з художньо – мовленнєвого розвитку;

ü Система інтелектуальних ігор „ Го ”, „ Отелло ”,

ігри Б. Нікітіна.

5. Мова освітнього процесу.

Мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є державна мова.

6. Наявність вакантних посад.

Вакансії на даний час відсутні.

7.Результати моніторингу якості освіти за  2017-2018 навчальний рік.

Всього дітей старшого дошкільного віку – 98.

Високий рівень розвитку – 51 дитина

Достатній рівень розвитку  - 21 дитина

Середній рівень розвитку   -   26 дітей,

дітей з низьким рівнем розвитку немає.

8.Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018 - 2019 навчальний рік - (переглянути)

9.Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних електронної черги та поданих реєстратором, з подальшим поданням заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, медичної картки фізичного розвитку дитини (форма № 63), довідки лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

Положення

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей

для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Рівного

І. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Рівного (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначає порядок електронної реєстрації дітей, які зареєстровані та проживають у м.Рівному і, влаштування  у дошкільні навчальні заклади міста.

1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ) для дітей із загальним розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади міста Рівного здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Рівного;

- забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- забезпечення  публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного;

- запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ;

- здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Рівного.

1.3. Дане Положення поширюється на дітей, які зареєстровані та проживають у м. Рівному.

1.4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ДНЗ  – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп’ютерної бази даних управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами).

ІІ. Порядок внесення відомостей про ДНЗ.

2.1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ДНЗ є обов’язковим.

2.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних  підлягає наступна інформація про ДНЗ:

- повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по-батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу;

- кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи;

- перелік зарахованих дітей до ДНЗ;

- кількість вільних місць (щомісячно – про наявності, травень – на наступний навчальний рік).

2.3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ДНЗ.

2.4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей.

2.5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви керівником ДНЗ про внесення зміни (виключення) відомостей.

ІІІ. Порядок внесення (зміни) відомостей про дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

3.1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу.

3.2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація:

а) про дітей:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- дата народження;

- адреса проживання;

- серія та номер свідоцтва про народження;

- інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

-  прізвище, ім’я, по-батькові одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

- серія, номер паспорта одного з батьків;

- навчальний заклад та вікова група, яку хочуть, щоб відвідувала дитина;

- електронна пошта (E-mail);

- контактний телефон.

3.3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками через сайт управління освіти www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті управління освіти.

3.4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

- заявлена особа вже зареєстрована;

- порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений пп. 3.2., 3.3.

3.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

- на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють;

- на підставі заяви керівників ДНЗ, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (п. 4.1.).

3.6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

IV. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освіти.

4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором).

4.3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.

4.4. Заявник зобов’язаний подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами від 16 листопада 2011 р. № 1204).

4.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника.

4.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.

4.7. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.

4.7.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу).

4.7.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

4.7.3. До пільгових категорій належать:

- діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і вихованням в сім’ях;

- діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів;

- діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я);

- діти, які потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку.

4.8. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.9. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює завідувач.

4.10. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при управління освіти по факту звернення батьків відповідно до дати реєстрації в електронній базі даних.

V. Забезпечення доступу до єдиної комп’ютерної бази даних.

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті Реєстру www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

VІ. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади.

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників дошкільних навчальних закладів.

6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                           С. Власюк

10. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

У закладі освіти наявний пандус на сходах центрального входу.

11.Передік додаткових освітніх послуг.

В закладі дошкільної освіти на безоплатній основі працюють гуртки:

-         англійська мова (старші та середні групи )

-         логічні ігри  (старші групи)

-         хореографія (молодші групи).

 

 

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації "Про лінцезування освітніх закладів у сфері дощкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти" - переглянути

 

 

Безкоштовне харчування у закладі дошкільної освіти надається:

-         Дітям-сиротам;

-         Дітям, позбавленим батьківського піклування;

-         Дітям-інвалідам;

-       Дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-         Діти, батьки, яких є учасниками АТО.

Пільгова оплата за харчування у розмірі 50% надається

сім’ям, у яких троє і більше дітей.